Kurser & Utbildningar

En webbutbildning i arbetsmiljö skapar tydlighet på arbetsplatsen

En webbutbildning arbetsmiljö är en föreläsning om social och organisatorisk arbetsmiljö. Nya regler ställer krav på arbetsgivaren när det gäller den här typen av frågor, och begreppet handlar om hur arbetet styrs sett från individens utgångspunkt.

Vilka möjligheter har jag att påverka? När, var och hur kan jag göra det? Det handlar också om att vi är varandras arbetsmiljö när vi är på jobbet. Det handlar alltså om socialt samspel, om samarbete, och liknande saker.

Enligt nya föreskrifter ställs krav på arbetsgivaren. Dessa innebär bland annat att man ska se till att alla chefer och personalansvariga har kunskap om vad som är ohälsosam arbetsbelastning, eller vad som kan tänkas vara det. De ska också kolla på vad som är kränkande särbehandling. När det gäller ohälsosam arbetsbelastning så handlar om att kunna se när det finns en obalans mellan de resurser som finns att tillgå och de krav som ställs på personalen.

En webbutbildning i arbetsmiljö kan minska utanförskap

Kränkande behandling innebär att man behandlar någon på ett kränkande sätt, som i värsta fall kan medföra ohälsa och utanförskap på arbetsplatsen i fråga. Arbetsplatsen är alltså skyldig att se till att chefer och ansvariga har kunskap om dessa frågor och kan agera efter denna.

Kraven innebär också att de måste formuleras mål på området. Reglerande föreskrifterna reglerar områden där arbetsgivaren måste göra vissa specifika saker. När det gäller hälsosam arbetsbelastning handlar det bland annat om att det inte får finnas några frågetecken kring vad man ska göra, och när man ska göra det, vilket stöd man kan få och vilka prioriteringar som ska göras. I dessa tider är det viktigt att uppmärksamma att vi har en tendens till gränslöst arbete, och ständig nåbarhet. Det finns en potential risk att personalen utnyttjas till att arbeta för mycket, helt enkelt. En webbutbildning i arbetsmiljö hjälper både chefer och personal att få bättre grepp om området.